1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
  "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๖"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ๑. รายละเอียดโครงการ
     ๒. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
     ๓. แบบตอบรับ
         ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๖ "สังคมผู้สูงอายุ: Aging Society" ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก มีความห่วงใยในประเด็นสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งแนวโน้มการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมนี้จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านพลังงาน โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชนต่อไป
         ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานทางวิชาการตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่งเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดส่งบทความพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์ในวารสารซึ่งจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. และฉบับที่ 2ก.ค. - ธ.ค.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
  ดาวน์โหลดไฟล์

Article List

วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนยน 2559

บทความวิจัย

โดย ประกายฉัตร ขวัญแก้ว พัชรา วาณิชวศิน และสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล

โดย ศิมาภรณ์ น้อยพงษ์* กฤติกา สังขวดี

โดย ดาวุด ปวงชน*เอมอร สิทธิรักษ์ และเกศริน มนูญผล

โดย ศุภลักษณ์ วิเศษโชค

โดย สุวรรณา รำเพย

โดย จันทราภาศ จิตรแก้ว

โดย เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์

โดย ชฎาภรณ์ แซ่ตั้ง

โดย จุรีวรรณ จันพลา

โดย ภาณุพันธ์ ขวัญวงษ์* และธนกร น้อยทองเล็ก

ม้ง โดย กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์

โดย อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์

โดย ศิริรักษ์ เกียรติเฉลิมพร* อารี พุ่มประไวทย์ และวันเพ็ญ แก้วปาน

โดย นฤเทพ สุวรรณธาดา

โดย ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์*สมเกียรติยศ วรเดช รัตนา รุณแสง ฐิติมา ชูใหม่ และจิรพงษ์ แสงทอง

โดย นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
บทความวิชาการ
โดย สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์* วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

บทวิจารณ์หนังสือ
โดย อุทัย ดุลยเกษม

บทความทั่วไป
โดย ชูเกียรติ มุทธากาญจน์


Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031