1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
  "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๖"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ๑. รายละเอียดโครงการ
     ๒. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
     ๓. แบบตอบรับ
         ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ ๖ "สังคมผู้สูงอายุ: Aging Society" ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก มีความห่วงใยในประเด็นสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งแนวโน้มการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมนี้จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านพลังงาน โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและสาธารณชนต่อไป
         ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานทางวิชาการตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่งเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดส่งบทความพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 • วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์ในวารสารซึ่งจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. และฉบับที่ 2ก.ค. - ธ.ค.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
  ดาวน์โหลดไฟล์

Article List

วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

บทความวิจัย

โดยพันนิภา บุญจริง

โดย จารุโส สุดคีรี

โดย ธนภูมิ ปองเสงี่ยม และ พยอม ธรรมบุตร

โดย ภัทรพร พันธุรี

โดย พิราภรณ์ แหลมสัก

โดย จิรารัตน์ นวนไหม

โดย รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว ปัณฑริดา ไชยจิตร วีรพงศ์ โชติช่วย และ จรรยา ใจหาญ

โดย สาริศา ทิตยวงษ์ และ จันทนา แสนสุข

โดย อิลยาส หมากปาน

โดย กัลยา พรมทิพย์

โดย รัติยา ทองสีนุช

โดย นิตยา จีนด้วง

โดย ภาดา โรจน์ทังคำ

โดย ชวิศา พรหมขวัญ
บทความวิชาการ
โดย อิสติณนา มูหะมัด
โดย สุธรรม พงศ์สำราญ

บทความทั่วไป
โดย อุทัย ดุลยเกษม
โดย สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์


Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031