1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
         วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑
         ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/index หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร. ๐๗๕-๗๗๐-๑๓๖-๗ ต่อ ๑๔๑ อีเมล์ journal.sct@gmail.com
         ** หมายเหตุ ส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/index ของ Thai jo
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ
  "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8"
  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดและเอกสารนำเสนอผลงานวิจัย
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
  ดาวน์โหลดไฟล์

Article List

วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559

บทความวิจัย

โดย ศัชชญาส์ ดวงจันทร์

โดย จิราพรรณ แสงมณี และ วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

โดย พรนค์พิเชฐ แห่งหน และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง

โดย ศิริมาศ ราชคม บุญฑวรรณ วิงวอน และ อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

โดย ยศรินทร์ ลิ่มไพบูลย์ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร และ รวีวรรณ กลิ่นหอม

โดย จันทร์ขาว สายแปลง

โดย พัชราพร ลิ่มคำ และ อัจฉรา ธรรมาภรณ์

โดย เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน

โดย สงบ สิงสันจิตร

โดย ฤๅชุตา เทพยากุล และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง

โดย ไพโรจน์ บุตรชีวัน

โดย ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล

โดย จุฑามาศ บุญตั้ง เทียน เลรามัญ และ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

โดย วิชิต จรุงสุจริตกุล

โดย มาริสา ต่อทีฆะ
บทความวิชาการ
โดย สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

โดย กิรฐากร บุญรอด

โดย ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

โดย เรณุกา สิทธิตถะวงศ์

บทความรับเชิญ
โดย เรณุมาศ มาอุ่นCopyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031