Article List

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
บทความพิเศษ
DOI : 10.14456/jsct.2008.1
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผลกระทบและข้อคิดในการจัดการข้ามวัฒนธรรม โดย อุทัย ดุลยเกษม
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2008.2
การพัฒนาการจัดการกระบวนการผลิตสุรากลั่นจากน้ำตาลโตนด โดย ชำนิ กิ่งแก้ว และอุษา คะเณ
DOI : 10.14456/jsct.2008.3r>ชุมโจรแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2437-2465 โดย มานะ ขุนวีช่วย
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2008.4
การลงทุนทางการอุดมศึกษา รัฐ สถาบัน ผู้เรียน โดย ปรานี การะศรี
DOI : 10.14456/jsct.2008.5
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคสังคมแห่งความพอเพียงและยั่งยืนแบบไทยๆ โดย โสภนา สุดสมบูรณ์
DOI : 10.14456/jsct.2008.6
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ของการศึกษาจริงหรือ โดย พวงรัตน์ จินพล
DOI : 10.14456/jsct.2008.7
บริการวิชาการ ผ่าน Reality Show ยุทธการพอเพียง โดย ชัยยะ ฉัตรเวชศิริ
DOI : 10.14456/jsct.2008.8
มองปัญหาชายแดนใต้ผ่านผู้นำชุมชนมุสลิม โดยศิริวุฒิ วรรณทอง

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031