Article List

JOURNAL Volume 5 No.2 July - December 2012
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2012.8
ผลการวิเคราะห์ความซ้ำซ้อนของข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย วสุธาน ตันบุญเฮง
DOI : 10.14456/jsct.2012.9
การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณค่าตราสินค้าจากมุมมองของลูกค้าในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำอัดลมประเภทน้ำดำ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย พงศ์ศิริ คำขันแก้ว
DOI : 10.14456/jsct.2012.10
โมเดลการจัดการขยะชุมชน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย จุรีรัตน์ ไชยจิตร และ ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
DOI : 10.14456/jsct.2012.11
คุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามความคิดเห็นขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พรณพัชร วิมลทรง
DOI : 10.14456/jsct.2012.12
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารรถไฟสายใต้ โดย ศิริวรรณ จุลแก้ว
DOI : 10.14456/jsct.2012.13
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดย เครือวัลย์ ช่องลมกรด
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2012.14
“นครแม่สอด” แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทยรูปแบบใหม่_และข้อสังเกตบางประการว่าด้วยภาพแห่ง “นครปัตตานี” โดย ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
บทความทั่วไป
DOI : 10.14456/jsct.2012.15
จากอดีตถึงปัจจุบันทันอนาคตกับศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อุทัย ดุลยเกษม

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031