Article List

วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

 

บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2013.1
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเปิดรับกับการรู้เท่าทันสื่อ: กรณีศึกษารายการการ์ตูนโทรทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย สุภา พนัสบดี
DOI : 10.14456/jsct.2013.2
บทบาทและความสำคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต่อชุมชนโดยรอบ โดย นพรัตน์ ไชยชนะ และ ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์
DOI : 10.14456/jsct.2013.3
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดย อรุณ โรจนหัสดิน
DOI : 10.14456/jsct.2013.4
ตัวแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดย สมพงษ์ ยิ่งเมือง วรชัย เยาวปาณี วีระชัย คอนจอหอ และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
DOI : 10.14456/jsct.2013.5
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการทำงานและความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดย ปรีชา รัตนบุรี
DOI : 10.14456/jsct.2013.6
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพนักงานกับผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด และ บริษัท ผาทอง 24 จำกัด โดย เปมิกา ทรัพย์ส่ง
DOI : 10.14456/jsct.2013.7
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อรัญญา ไชยศร
DOI : 10.14456/jsct.2013.8
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดย เสาวภาคย์ เพชรฤทธิ์
DOI : 10.14456/jsct.2013.9
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของพนักงานขายกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานขายของบริษัทจำกัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อรัญญา หนูรอด
DOI : 10.14456/jsct.2013.10
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบการ์ตูนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเรียนรู้สังคมมนุษย์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ศิริณี จันทรชาติ
DOI : 10.14456/jsct.2013.11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย มณฑนรรห์ วัฒนกุล พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ และ เมธี ดิสวัสดิ์
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2013.12
การกล่อมเกลาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย : ข้อสังเกตบางประการจากการศึกษาวิจัยที่มีอยู่ โดย ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
บทความทั่วไป
DOI : 10.14456/jsct.2013.13
การเผชิญการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย อุทัย ดุลยเกษม

 


Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031