Article List

วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

 

บทความวิจัย
โดย อธิสิทธิ์  นุชเนตร  และ สุภาพร  เพชรัตน์กูล
โดย เอกลักษณ์  กิติภัทร์ถาวร
โดย จุฑามาศ  ทรงช่วง  พฤฒิพงษ์  เล็กศิริรัตน์  และ ชัยลิขิต  สร้อยเพชรเกษม
โดย วรนารี  นวนสี
โดย กัณนิกา  เพชรส่งศรี
โดย ปนัดดา  จิตคง
โดย น้ำฝน จันทร์นวล
โดย ศิริวรรณ จุลแก้ว โศภิน สุดสะอาด  และ ชัชฎาภรณ์ บุญชูวงศ์
บทความปริทัศน์
< div> โดย สิทธิ  กุหลาบทอง สาวิกา  กัลปพฤกษ์ และ พัชรินทร์  สายพัฒนะ
บทความวิชาการ
โดย นราธิป  ทับทัน
โดย พัชรี  ดอกพุฒ
ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ 
บทความทั่วไป
โดย อุทัย ดุลยเกษม

 


Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031