Article List

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551
บทความพิเศษ
DOI : 10.14456/jsct.2008.9
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (SCIENCE & TECHNOLOGY) โดยไสว เลี่ยมแก้ว
DOI : 10.14456/jsct.2008.10
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุมมองจากสามัญชน โดย อุทัย ดุลยเกษม
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2008.11
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ โดย ชำนิ กิ่งแก้ว
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2008.12
สร้างสูตรปลดหนี้ ด้วย เศรษฐกิจพอเพียง โดย ชัยยะ ฉัตรเวชศิริ
DOI : 10.14456/jsct.2008.13
Freedom Within Limits Student Centered Learning โดย Bhikkhuni Dr.Lee
บทความทั่วไป
DOI : 10.14456/jsct.2008.14
หมอชีวกโกมารภัจจ์ โดย พวงน้อย โลหะขจรพันธ์
บทวิจารณ์หนังสือ
DOI : 10.14456/jsct.2008.15
การปฏิวัติของปีเตอร์มหาราช โดย บุษบา มาตระกูล

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031