Article List

วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2010.10
การประเมินประสิทธิผลด้านการบริการนักท่องเที่ยว......โดยฉลองศรี พิมลสมพงศ์
DOI : 10.14456/jsct.2010.5
การวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจของการใช้เสรีภาพและการหนีไปจากเสรีภาพในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่....โดยไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
DOI : 10.14456/jsct.2010.6
การบริหารจัดการ จังหวัด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นรเสฎฐ์ นาคภัทระพงศ์
DOI : 10.14456/jsct.2010.7
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบพหุนามหลายชั้น ...โดยเกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
DOI : 10.14456/jsct.2010.8
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลเพื่อการทำนายสถานภาพของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดย มานิตา สองสี

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031