Article List

วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2011.7
ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน...โดย ธัชชาย ทุมมี
DOI : 10.14456/jsct.2011.1
การสร้างหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่อง ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ...โดย จารุวรรณ ชูสงค์
DOI : 10.14456/jsct.2011.2
การจัดการในกระบวนการผลิตต้นพันธ์ทุเรียนหมอนทองแบบเสียบยอดของเกษตรกรในจังหวัดชุมชน โดย รตยยาภรณ์ ชูภู่
DOI : 10.14456/jsct.2011.3
การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน กรณีศึกษาบ้านป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ศรธวรรณ์รัศร์ แท่นสุวรรณ
DOI : 10.14456/jsct.2011.4
ตะกายดาว ชีวิตต้องสู้ของผู้หญิงออฟฟิศ โดย กมลวรรณ คงยก
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2011.5
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดย ฉลองศรี พิมลสมพงศ์

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031