Article List

วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2011.10
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารการศึกษา...โดย ประวิตรี ดุกทอง และ โสภนา สุดสมบูรณ์
DOI : 10.14456/jsct.2011.11
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต...โดย จุฑาพร รัตนมุสิก
DOI : 10.14456/jsct.2011.6
ประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดย พิชัย พ้นภัย
DOI : 10.14456/jsct.2011.12
การสังเคราะห์ และคุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนเอซาวงแหวนขนาดใหญ่ โดย สุรชัย คงชู และอานอบ คันฑะชา
DOI : 10.14456/jsct.2011.13
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย จรรยพร กลิ่นบุบผา และนาฎสุดา ภูมิจำนงค์
DOI : 10.14456/jsct.2011.8
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อัญชลี อุปการ
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2011.9
ประกาศรัชกาลที่ 4 ว่าด้วยเรื่องดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ ข้อสังเกตบางประการ โดย ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031