Article List

วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
บทความวิจัย
DOI : 10.14456/jsct.2012.5
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์การจัดการธุรกิจชุมชนของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง โดย วิโรจน์ พรหมสุด
DOI : 10.14456/jsct.2012.3
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม .... โดย ปุญยวีร์ ศรีรัตน์
DOI : 10.14456/jsct.2012.4
ผลการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน...โดย มานิตา สองสี
DOI : 10.14456/jsct.2012.6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้องค์การแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบันการพลศึกษา โดย สุธีรา ราษฎรินทร์
DOI : 10.14456/jsct.2012.2
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่สัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา......... โดย ประวิตรี ดุกทอง
บทความวิชาการ
DOI : 10.14456/jsct.2012.1
การศึกษาวิธีการหลอกลวงของสแกมเมอร์ผ่านเว็บไซต์รักออนไลน์ โดย พวงรัตน์ จินพล
บทความทั่วไป
DOI : 10.14456/jsct.2012.7
ประเทศไทยกับการเป็นหนึ่งเดียวกับประชาคมอาเซียน โดย อุทัย ดุลยเกษม

Copyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031