1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ
  "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
     ๑. รายละเอียดโครงการ
     ๒. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
     ๓. แบบตอบรับ
         ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ "โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS" ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน ดังนี้ (1) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ (3) ด้านสารสนเทศศาสตร์ (4) ด้านการศึกษา (5) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6) ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (7) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (8) ด้านพลังงาน และ กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว
         ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานทางวิชาการตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่งเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดส่งบทความพร้อมแบบตอบรับไปยังสำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
  ดาวน์โหลดไฟล์

Article List

วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559

บทความวิจัย

โดย ศัชชญาส์ ดวงจันทร์

โดย จิราพรรณ แสงมณี และ วิรัตน์ ธรรมาภรณ์

โดย พรนค์พิเชฐ แห่งหน และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง

โดย ศิริมาศ ราชคม บุญฑวรรณ วิงวอน และ อนุสรณ์ คุณานุสรณ์

โดย ยศรินทร์ ลิ่มไพบูลย์ ชัยณรงค์ สุวรรณสาร และ รวีวรรณ กลิ่นหอม

โดย จันทร์ขาว สายแปลง

โดย พัชราพร ลิ่มคำ และ อัจฉรา ธรรมาภรณ์

โดย เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน

โดย สงบ สิงสันจิตร

โดย ฤๅชุตา เทพยากุล และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง

โดย ไพโรจน์ บุตรชีวัน

โดย ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล

โดย จุฑามาศ บุญตั้ง เทียน เลรามัญ และ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

โดย วิชิต จรุงสุจริตกุล

โดย มาริสา ต่อทีฆะ
บทความวิชาการ
โดย สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์

โดย กิรฐากร บุญรอด

โดย ปุณยวีร์ ศรีรัตน์

โดย เรณุกา สิทธิตถะวงศ์

บทความรับเชิญ
โดย เรณุมาศ มาอุ่นCopyright (c) 2012 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) อีเมล์ : president@sct.ac.th.
124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110, โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031